Білім беру қызметі

Қызметтің негізгі бағыттары:

·         Оқу үдерісін ұйымдастыру және жоспарлау
·         мамандар даярлығы бойынша  оқу жоспарлары мен кәсіптік білім беру стандарттары талаптарының іске асырлуын бақылау. 
·         колледжде  оқу үдерісін іске асыру бойынша оқу-әдістемелік, ақпараттық, нормативтік және ұйымдық құжаттарды әзірлеу.
·         оқу сабақтарын бақылауды ұйымдастыру және талдау.
·         колледждегі білім беру үдерісінің келешек  бағыттарын айқындау және олардың кезең-кезеңмен іске асырылуы бойынша ұсыныстар әзірлеу.
·          
·         пәндердің ОӘК,  білім алушылардың тест тапсырмаларының және өзге де білімді бақылау түрлерін ұйымдастыру;
·         оқу-жұмыс жоспарларын, оқу жоспарларын, академиялық күнтізбелерді, ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес әзірлеу;
·         оқу-жұмыс жоспарларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарын бағдарламаларды, сабақ жоспарларды талдау, оларға түзетулер енгізу;  
·         оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша семинарлар, конференциялар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу;
·         бөлімдердін және пәндік цикл комиссиялардын оқу-әдістемелік қызметін үйлестіру және бақылау;
·         Қорытынды аттестаттау  комиссиясының құрамын қалыптастыру бойынша жұмысты үйлестіру, қорытынды аттестаттау барысын бақылау;
·         пәндік цикл комиссияларынын әдістемелік қамтамасыздандыру бойынша жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру; 
·         Студенттердің түрлі деңгейдегі пәндік олимпиадаларын өткізу  бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру; 
·         Білім беру бағдарламалары  бойынша оқу-әдстемелік құжаттарды әзірлеуге қатысу;
        Нормативтік құжаттар: