Author: Admin

4S01140605 Шет тілі мұғалімі

Біліктілік: 0111083 «Шетел (ағышын) тілі мұғалімі» Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі – қазіргі кездегі ең маңызды мамандықтардың бірі. Бұл өте қарапайым ұғыммен түсіндіріледі: 21-ғасырда ағылшын тілін білу беделді әрі сұранысқа ие болып саналады. Сондықтан да, осы білімді оқытатын мамандар да үлкен сұранысқа ие. Шет тілінің құзыретті мұғалімі болу оңай емес. Бірінші кезекте білім алу қажет. Ол барлық оқушыларға үлгі береді. Мұғалім – бұл тәрбиеші, тәлімгер және оның азаматтық және адами міндеті. Бүгінгі күні мұғалімге деген қарым-қатынас өзгерді. Педагогтар – білімді және талантты тұлғалар. Ол әрқашан ұқыпты киінеді, ол бәрін қызықты және қолжетімді түрде ұғындырады. Мұндай адамдар құрметке лайық. Жалпы, ағылшын тілі…

4S01140701 Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі

Біліктілік: 0111093 «Информатика мұғалімі» Педагогикалық мамандық – қазіргі уақыттағы ең белгілі мамандықтардың бірі, тіпті осы мамандық басқа да мамандықтарды анықтайды деп айтуға болады, себебі еңбектің басқа түрлері арнайы ұйымдастырылған мақсатты педагогикалық қызметтің барысында меңгеріледі. Педагогикалық мамандық – педагогикалық үдерісте тəрбиеленуші тұлғасын тəрбиелеудің, дамытудың, оның өзінше дамуының оңтайлы жағдайларын тудыруға жəне өзін еркін жəне шығармашылықта көрсетудің мүмкіндіктерін таңдауға бағытталған кəсіби қызмет. Педагогикалық мамандықтың негізгі ерекшелігі – мұғалімнің талаптары мен мақсаттарының оқушының мақсаттарымен, мүмкіндіктерімен, тілектерімен сəйкестігі; педагогикалық қызметті сəтті жүзеге асыру мұғалімнің педагогикалық технологияны, педагогикалық техниканы игеруімен, оның кəсіби санасының деңгейімен байланысты. Мұғалім дегеніміз – тəрбиеші, тəлімгер. Оның азаматтық, адами маңызы да…

4S01140602 Орыс тілі және әдебиеті мұғалімі

Квалификация 0111023 – Учитель русского языка и литературы Профессия учителя является одной из самых востребованных на современном рынке интеллектуального труда. Обучение на данной специальности предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения по управлению учебно-познавательной, воспитательной, учебно-исследовательской и другими видами деятельности обучающихся. В системе школьного образования на учителей-филологов возлагается огромная миссия, направленная на формирование всесторонне развитой личности,реализующей свои знания и навыки в различных сферах профессиональной и общественной жизни. Учитель русского языка и литературы должен грамотно и логично излагать свои мысли, обладать высокой культурой речи,основными нормами языка и речевого этикета, орфографической и пунктуационной грамотностью, знаниями истории русской и мировой литературы. Срок…

Есеп және аудит (салалар бойынша)

Мамандық: 1518000 – Есеп және аудит (салалар бойынша) «Есеп және аудит (салалар бойынша)» мамандығы – техникалық және кәсіптік білім берудің ең танымал экономикалық мамандығы. Коммерцияландыру және қолма-қол және ақшасыз валюта айналымы дәуірінде мамандықтың танымалдығы тек арта түсуде. Өз ісінің шебері және алған білімін пайдалана білетін жақсы экономист әлі күнге дейін алтынмен барабар. Бұл таңқаларлық емес: бірде-бір кәсіпорын бухгалтерлік есепті жүзеге асырмай жұмыс істей алмайды. БУХГАЛТЕР (нем. Buchhalter, Buch — кітап, Halter – ұстаушы) – бухгалтерияның маманы. Бухгалтерия – бұл барлық шаруашылық операцияларды құжаттық есепке алу жолымен кәсіпорынның мүлкі мен міндеттемелерінің жай-күйі туралы ақшалай түрдегі ақпаратты жинау, тіркеу және жинақтаудың реттелген…

Қаржы (салалар бойынша)

Мамандық: 1516000 – Қаржы (салалар бойынша) 0516000 «Қаржы (салалар бойынша)» мамандығы ең беделді мамандықтардың қатарына кіреді. Бұл қызмет саласының мамандары жоғары біліктілік жағдайында өте жоғары бағаланады, өйткені кез келген коммерциялық ұйымның немесе кәсіпорынның мақсаты – капиталды көбейту. Осы мамандықта оқып, түлектер қаржы, оның ішінде мемлекеттік, қаржылық менеджмент, банк және сақтандыру ісі, ақша айналымы, қаржы нарығы, бағалы қағаздар нарығы, салық және салық салу саласында базалық білім кешенін алады. Қаржыгер – болашақтың мамандығы. Бұл саладағы маман кез келген компанияда маңызды функцияларды орындайды: ол қаржылық стратегияға, кірістер мен шығыстарға, сондай-ақ фирманың ақша операциялары бойынша есептілікке жауап береді. Қаржыгер – ақша ағынымен байланысты маман.…

Құқықтану

Мамандық: 1201000 – Құқықтау Негізгі бағыт – білікті, еңбек нарығында сұранысқа ие, әлеуметтік-бағытталған, бейімделген, төзімді, коммуникативтік, ұйымдастырылған заңгерлерді дайындау. Білікті заңгер болу үшін тек заңды білімдерге ғана емес, сонымен қатар жоғары құқықтық мәдениетке, кәсіби этика мен эстетикаға да ие болу қажет. «Заңгер» сөзі латын jus – құқық және құқықтық мәселелердегі маманды білдіреді. Заңгер мамандығы – түрлі бағыттарды қамтитын өте кең ұғым. Басты ерекшеліктердің бірі – жиі өзгеретін заңнама, сондықтан студенттер норманы жаттамай, принциптерді білуге және қолдана білуге және құқық нормаларының жүйесін қалыптастыруға үйренеді. Кез келген заңгердің негізгі міндеті заңмен өзара жасау және азаматтардың заңмен рұқсат етілген тәртібін белгілеу болып табылады.…

Ақпараттық жүйелер (қолдану салалары үшін)

Мамандық: 1305000 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша) «Ақпараттық жүйелер» мамандығы қазіргі таңда кез келген саладағы компаниялар мен ұйымдарда қолданылатын ақпараттық технологиялар, ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану туралы білім беретін ең танымал мамандықтардың бірі болып табылады. Ақпараттық жүйелер саласындағы маман – бұл ақпараттық жүйелердің жұмысын ұйымдастыруға және бақылауға қабілетті маман. Мамандық түрлі білім мен маманданудан тұрады. Болашақ маман бағдарламалау тілдерін, деректер базасын, қосымшаларды әзірлеу мен бағдарламаларды жасауды ғана емес, сонымен қатар компьютердің құрылымын, оның компоненттерінің мүмкіндіктерін және олардың үйлесімділігін зерттейтіндігін түсіну керек. Мұндай ақпаратты қолдану саласы өте кең. Дизайнда, әртүрлі салалар өндірісінде, білім беруде, медиалық жүйелерде, көлікте және т.б. ақпараттық технологияларды…