Индустриалды кеңес


1. ИНДУСТРИЯЛЫҚ КЕҢЕС ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 5-бабының 25-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында ҚР Білім және ғылым министрінің 31.12.2020 жылғы №566 бұйрығымен ТжКБ ұйымдарында индустриялық кеңес ұйымдастыру.
Түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелерін шешу үшін көпсалалы колледждің алдында экономиканы олардың салалық ерекшелігіне сәйкес педагогикалық және техникалық кәсіптердің тиімді кадрларымен қамтамасыз ету міндеті тұр.
Құру мақсаты-өңірдің түрлі салаларында ұлттық экономиканың еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мақсатында дуальді оқытуды, модульдік-Құзыретті тәсілді әзірлеуде сараптамалық және техникалық көмек көрсету.
Индустриялық кеңестің міндеттері интеграцияланған білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу; заманауи білім беру бағдарламаларын, инновациялық жабдықтарды жасау және енгізу; педагог кадрлардың зияткерлік әлеуетінің сапасын арттыру; оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу және сатып алу; студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламасын енгізу; колледж имиджін ілгерілету болып табылады.
1.Жалпы ережелер
1.1 Индустриялық кеңес мамандарды даярлауды іске асыруда колледжге сараптамалық және техникалық көмек көрсету үшін құрылады.
1.2 Индустриялық кеңес колледждің әкімшілігімен және инженерлік-педагогикалық ұжымымен өзара іс-қимыл жасайды;
1.3 Индустриялық кеңестің шешімдері ұсынымдық сипатқа ие және колледж әкімшілігінің қарауы үшін міндетті.
2. Индустриялық кеңестің құрамы  
2.1 Индустриялық кеңестің мүшелері өздерінің тұрақты жұмыс орындарын сақтайды және индустриялық кеңесте қызметін өтеусіз негізде жүзеге асырады.
2.2 Индустриялық кеңес төрағадан, төрағаның орынбасарынан, 3-4 мүшеден және хатшылықтан (дауыс беру құқығынсыз) тұрады. Төраға мен төрағаның орынбасары  индустриялық кеңестің бірінші отырысында оның мүшелерінің ашық дауыс беруі арқылы тағайындалады.
Бұл шешім индустриялық кеңестің бірінші отырысының хаттамасында көрсетіледі;
2.3 Индустриялық кеңестің хатшылығын колледж әкімшілігі инженерлік-педагогикалық ұжым мүшелерінен тағайындайды және дауыс беру құқығы жоқ.  Хатшылықтың функцияларына мыналар жатады:
*индустриялық кеңес отырыстарының кестесін әзірлеу;    
*индустриалды кеңестің кезекті отырыстарын ұйымдастыру;
*индустриялық кеңес жұмысының қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету; индустриялық кеңес отырысының бағдарламасын дайындау және оны төрағамен келісу;
*индустриялық кеңес отырыстарының хаттамаларын жасау және оның мүшелерінің қол қоюы;
*өнеркәсіптік кеңестің қызметіне байланысты басқа да міндеттер.
2.4 Индустриялық кеңестің мүшелері колледждің әлеуметтік серіктесі кәсіпорнының әкімшілік және техникалық құрамынан және колледждің инженерлік-оқытушылық құрамынан қызметкерлер болуы тиіс.
2.5 Әлеуметтік әріптестің әкімшілік құрамының өкілі осы ұйымда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс және оның ұйымдағы қызметі ұйымның негізгі қызметімен тікелей байланысты болуы тиіс.
3.Индустриялық кеңестің қызметі
3.1 Индустриялық кеңестің бірінші отырысында индустриялық кеңес отырыстарының кестесі бекітіледі. Индустриялық кеңес жарты жылда кемінде 1 рет отырыс өткізеді.
3.2 Индустриялық кеңес индустриялық кеңес мүшелерінің кемінде 50% – ының қатысуымен және индустриялық кеңестің мына мүшелерінің ең болмағанда біреуі-Төрағаның немесе төраға орынбасарының қатысуымен отырыс өткізеді. Индустриялық кеңестің төрағасы кезекті отырыстарға, ал ол болмаған жағдайда – төрағаның орынбасарына басшылық етеді.
3.3 Индустриялық кеңестің әрбір шешімі оның мүшелерінің ашық дауыс беруіне шығарылады. Егер дауыс беру процесінде дауыстардың тең саны анықталса, онда индустриялық кеңестің төрағасы немесе төраға болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданады.
4.Индустриялық кеңес қызметінің мақсаттары
4.1 Индустриялық кеңес мынадай жұмысты орындайды:
*Мамандарды даярлау мәселелеріне қатысты консультациялық және сараптамалық көмек көрсетеді: 
*Оқу жоспарларының іске асырылуына мониторинг және бағалау жүргізеді;
*Оқу орны қызметінің көрсеткіштерін жақсарту бойынша ұсыныстар енгізеді (өндірістік және оқу практикаларын өткізу және мазмұны, арнайы пәндерді оқыту мәселелері бойынша);
*Оқу жоспарлары мен бағдарламаларын жетілдіру және түпкілікті мақұлдау бойынша ұсынымдарды қарайды және әзірлейді;
*Оқу жабдықтарын сатып алуға арналған техникалық ерекшеліктер мен техникалық тапсырмаларды қарайды және мақұлдайды;
*Оқу орнының өңірдің ірі кәсіпорындарымен, өңірлік кәсіпкерлер палатасымен өзара қарым-қатынасын дамытуға жәрдемдесуді қамтамасыз етеді;
*Бітірушілерді қорытынды аттестаттау жөніндегі жұмысқа қатыстырады;
*Колледж әкімшілігімен келісім бойынша басқа да қызметті жүзеге асырады.