Category: Негізгі орта білім беру

4S01140605 Шет тілі мұғалімі

Біліктілік: 0111083 «Шетел (ағышын) тілі мұғалімі» Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі – қазіргі кездегі ең маңызды мамандықтардың бірі. Бұл өте қарапайым ұғыммен түсіндіріледі: 21-ғасырда ағылшын тілін білу беделді әрі сұранысқа ие болып саналады. Сондықтан да, осы білімді оқытатын мамандар да үлкен сұранысқа ие. Шет тілінің құзыретті мұғалімі болу оңай емес. Бірінші кезекте білім алу қажет. Ол барлық оқушыларға үлгі береді. Мұғалім – бұл тәрбиеші, тәлімгер және оның азаматтық және адами міндеті. Бүгінгі күні мұғалімге деген қарым-қатынас өзгерді. Педагогтар – білімді және талантты тұлғалар. Ол әрқашан ұқыпты киінеді, ол бәрін қызықты және қолжетімді түрде ұғындырады. Мұндай адамдар құрметке лайық. Жалпы, ағылшын тілі…

4S01140701 Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі

Біліктілік: 0111093 «Информатика мұғалімі» Педагогикалық мамандық – қазіргі уақыттағы ең белгілі мамандықтардың бірі, тіпті осы мамандық басқа да мамандықтарды анықтайды деп айтуға болады, себебі еңбектің басқа түрлері арнайы ұйымдастырылған мақсатты педагогикалық қызметтің барысында меңгеріледі. Педагогикалық мамандық – педагогикалық үдерісте тəрбиеленуші тұлғасын тəрбиелеудің, дамытудың, оның өзінше дамуының оңтайлы жағдайларын тудыруға жəне өзін еркін жəне шығармашылықта көрсетудің мүмкіндіктерін таңдауға бағытталған кəсіби қызмет. Педагогикалық мамандықтың негізгі ерекшелігі – мұғалімнің талаптары мен мақсаттарының оқушының мақсаттарымен, мүмкіндіктерімен, тілектерімен сəйкестігі; педагогикалық қызметті сəтті жүзеге асыру мұғалімнің педагогикалық технологияны, педагогикалық техниканы игеруімен, оның кəсіби санасының деңгейімен байланысты. Мұғалім дегеніміз – тəрбиеші, тəлімгер. Оның азаматтық, адами маңызы да…

4S01140602 Орыс тілі және әдебиеті мұғалімі

Квалификация 0111023 – Учитель русского языка и литературы Профессия учителя является одной из самых востребованных на современном рынке интеллектуального труда. Обучение на данной специальности предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения по управлению учебно-познавательной, воспитательной, учебно-исследовательской и другими видами деятельности обучающихся. В системе школьного образования на учителей-филологов возлагается огромная миссия, направленная на формирование всесторонне развитой личности,реализующей свои знания и навыки в различных сферах профессиональной и общественной жизни. Учитель русского языка и литературы должен грамотно и логично излагать свои мысли, обладать высокой культурой речи,основными нормами языка и речевого этикета, орфографической и пунктуационной грамотностью, знаниями истории русской и мировой литературы. Срок…